انصراف ذخیره در این صفحه میتوانید بارکد خود را بسازید سپس آن را در دستگاه خود ذخیره کنید