فرم نظر سنجی

کیفیت کالا یا خدمات در چه حدی است؟

قیمت کالا یا خدمات نسبت به کیفیت در چه سطحی است؟

سرعت در تحویل کالا یا خدمات در چه حدی است؟

نحوه برخورد پرسنل واحد با شما در سطحی است؟

از مدیریت مجموعه راضی هستید؟

آیا بار دیگر از خدمات یا کالاهای این واحد استفاده میکنید؟

آیا این واحد را به دوستان معرفی میکنید؟

از لحاظ بهداشتی مجموعه در چه سطحی است؟

نظم در مجموعه در چه حدی است؟

پرسنل واحد ظاهری آراسته و رفتار مناسب دارند؟

مکان واحد از لحاظ جای پارک و ساختمان مناسب میباشد؟

امکانات و تجهیزات واحد در چه سطحی است؟

Light Mode